Pitot Tube خط گاز

Pitot Tube خط گاز

سال اجرا: 1402

طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی
پیتوت تیوب Pitot Tube
خط گاز ترش
سایز 20 و 30 اینچ
Retractable با قابلیت Hot Tapو ایزوله کردن در وضعیتی که پروسه در حال کار می باشد.

کارفرما: پالایگاه هاشمی نژاد

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com