اریفیس خط روغن

اریفیس خط روغن

سال اجرا: 1396

طراحی و ساخت اوریفیس Plate جهت خط روغن
این تجهیز بر اساس سفارش بر روی خط خروجی دیگ روغن نصب گردید تا بتوان از طریق آن میزان دبی روغن در حال چرخش در سیستم اندازه گیری شود.
وجود محل گسکد بر روی پایت نضمین کننده کار و عدم نشستی در فشارهای کاری بالا می باشد.
همچنین معرف کیفیف ورق استفاده شده است .

کارفرما: روغن سازی قم

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com