نفوذپذیری گردوخاک و آب - IP

براساس استاندارد 2868 ایران و IEC529

و همچنین تحمل در برابر ضربه های خارجی بر اساس شماره IP مطابق استاندارد 2868 ایران زیر عنوان طبقه بندی درجات پوششها در لوازم الکتریکی یا IEC529  طبقه بندی میشود.

حروف I و P به معنای حفاظت بین المللی و مخفف کلمات Ingress Protection میباشد که بایک عدد 2 رقمی و یا 3 رقمی همراه است.

— رقم اول مشخصه حفاظت اشخاص در برابر تماس با قسمتهای برقدار و نفوذ اشیاء خارجی را نشان میدهد.
— رقم دوم مشخصه درجه حفاظت اشخاص در برابر نفوذ آب میباشد.
— رقم سوم مشخصه درجه حفاظت در برابر ضربه یا برخورد اشیا خارجی به دستگاه را نشان میدهد.


 رقم اول مشخصه حفاظت اشخاص در برابر تماس با قسمتهای برقدار و نفوذ اشیاء خارجی را نشان میدهد.

عدد 0 : حفاظت نشده
عدد 1 : حفاظت در برابر اجسام سخت بزرگتر از 50 میلیمتر
عدد 2 : حفاظت در برابر اجسام سخت بزرگتر از 12 میلیمتر
عدد 3 : حفاظت در برابر اجسام سخت بزرگتر از 2.5 میلیمتر
عدد 4 : حفاظت در برابر اجسام سخت بزرگتر از 1.5 میلیمتر
عدد 5 : حفاظت در برابر گرد و غبار
عدد 6 : غیر قابل نفوذ در برابر گرد و غبار


رقم دوم مشخصه درجه حفاظت اشخاص در برابر نفوذ آب میباشد.
عدد 0 : حفاظت نشده
عدد 1 : حفاظت شده در برابر چکیدن آب
عدد 2 : حفاظت شده در برابر چکیدن آب با زاویه انحراف تا 15 درجه
عدد 3 : حفاظت شده در برابر پاشیدگی آب
عدد 4 : حفاظت شده در برابر ترشح آب
عدد 5 : حفاظت شده در برابر فوران آب
عدد 6 : حفاظت شده در برابر امواج دریا
عدد 7 : حفاظت شده در برابر غوطه ور شدن در آب
عدد 8 : حفاظت شده در برابر فرورفتگی در آب

 

رقم سوم مشخصه درجه حفاظت در برابر ضربه یا برخورد اشیا خارجی به دستگاه را نشان میدهد.
عدد 0 : حفاظت نشده
عدد 1 : حفاظت شده در برابر یک ضربه 0.225 ژولی
عدد 2 : حفاظت شده در برابر یک ضربه 0.375 ژولی
عدد 3 : حفاظت شده در برابر یک ضربه 0.5 ژولی
عدد 4 : حفاظت شده در برابر یک ضربه 2 ژولی
عدد 5 : حفاظت شده در برابر یک ضربه 6 ژولی
عدد 6 : حفاظت شده در برابر یک ضربه 20 ژولی

 

چند مثال:
1- تجهیزی با IP 54 به چه معناست؟
پاسخ : 
عدد 5 اول آن حفاظت در برابر گرد و غبار
عدد 4 دوم آن حفاظت شده در برابر ترشح آب


2- تجهیزی با IP 67 به چه معناست؟
عدد 6 اول آن نشانگر غیر قابل نفوذ بودن در برابر گرد و غبار
عدد 7 دوم آن حفاظت شده در برابر غوطه ور شدن در آب

 

IP : درجه حفاظت سنسورها و دستگاههای ابزاردقیق از نظر نفوذ آب و اشیای خارجی 

 

نویسنده: محسن لطفی صومعه / منبع: IQSdirectory

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com